Kadrovska agencija: enostavnejše do novih zaposlenih

Kadrovska agencija je pomemben člen trga dela, saj pomaga podjetjem in posameznikom pri najemanju delovne sile in iskanju zaposlitve. Glavna naloga kadrovske agencije je zagotavljanje kvalificiranih kandidatov za zaposlitev in pomagati podjetjem pri iskanju pravega kandidata za potrebe njihovega podjetja. Poleg tega ima širok spekter storitev, vključno s pregledom življenjepisov, iskanjem ustreznih kandidatov, organiziranjem intervjujev in pogodbeno administracijo med strankami, torej med podjetjem in zaposlenim.

kadrovska-agencija-za-zaposlovanje

Kadrovsko svetovanje za najboljše rezultate podjetja

Kadrovsko svetovanje je ena od storitev, ki jo ponujajo kadrovske agencije. Njihovi svetovalci imajo izkušnje in znanje o trgu dela, zaradi česar so sposobni svetovati podjetjem in posameznikom glede iskanja in najema zaposlenih. Kadrovsko svetovanje vključuje tudi svetovanje glede pogodb, plač in drugih pravnih zadev, povezanih z zaposlitvijo. Glavna naloga je zagotavljanje ustreznega kadra za podjetje in pomagati podjetju pri reševanju problemov s kadri. Agencija za kadre lahko svetuje podjetju tudi glede strategij za razvoj kadrov in pripadnih politik.

Posredovanje pri zaposlovanju z agencijo za kadre

Sam proces izbire kandidatov je sestavljen iz dveh delov, in sicer izdelavo profila idealnega zaposlenega in identifikacijo ter nabor oseb, ki ustrezajo izdelanemu profilu. Na ta način zaposlovalec dobi nove zaposlene, ki najbolj ustrezajo pogojem, ki jih določi. Izbira kandidatov poteka v naslednjih korakih:

1. Analiza in priprava projekta- posvetovanje s podjetjem, kaj od kandidata pričakuje,
2. Pridobivanje kandidatov- iskanje v bazi ali pridobivanje novih kandidatov,
3. Proces izbora kandidatov,
4. Seznam najboljših kandidatov- vrednotenje kandidatov glede na ustreznost s pogoji,
5. Organizacija zaposlitvenih razgovorov med naročnikom in kandidati,
6. Po-izbirno obdobje.

Kadrovsko svetovanje za kadrovsko pravo

Agencija za kadre pa je pravi naslov tudi za vprašanja povezana s kadrovskim pravom. To je veja prava, ki se ukvarja s pravicami in obveznostmi delodajalcev in zaposlenih. Vključuje zakone in predpise, ki regulirajo delovna razmerja, kot so plače, delovni čas, zdravstveno zavarovanje, pravice in dolžnosti zaposlenih in delodajalcev, itd. Kadrovsko pravo obravnava vprašanja povezana s kolektivnim dogovarjanjem, socialnim varstvom, delovnimi spori in drugimi pravicami, ki so povezane z zaposlitvijo. Cilj je zagotavljanje ustreznega ravnovesja med pravicami in dolžnostmi delodajalcev in zaposlenih ter zagotavljanje varnega in zakonitega delovnega okolja.

kadrovsko-svetovanje-za-zaposlitev

Kadrovska agencija kot pomoč pri merjenju organizacijske klime

Organizacijska klima je pomemben dejavnik v vsakem podjetju, saj ta vpliva na produktivnost zaposlenih. Za oceno organizacijske klime podjetja navadno najemajo kadrovsko agencijo za zaposlovanje, temelji pa na načelu, da je dober zaposlen zgolj tisti, ki je tudi srečen in zadovoljen. To zagotavlja nadaljnje dobre rezultate podjetja, saj zaposleni v službo prihajajo z zadovoljstvom. Test za merjenje organizacijske klime, ki ga izpolnijo zaposleni, traja 30 minut, vprašanja pa so večinoma odprtega tipa. Po končanem testu se podjetju posreduje obdelane rezultate, ki sporočajo kritično, nevtralno ali pozitivno stanje zadovoljstva med zaposlenimi.

Psihološka ocena in kadrovska agencija

Psihološka ocena je del procesa zaposlovanja, ki se izvaja v agenciji za zaposlovanje. Namen psihološke ocene je preverjanje kandidatovih psihičnih sposobnosti, značajskih lastnosti, motivacije in interesov, ki so pomembni za določeno delovno mesto. Izvaja se lahko s pomočjo različnih tehnik, kot so intervju, test, analiza obnašanja in druge vrste evalvacije. Cilj psihološke ocene je zagotavljanje, da kandidat ustreza profilu delovnega mesta in da je sposoben opravljati delo, za katerega je kandidiral. Psihološka ocena pomaga podjetjem pri odločanju o zaposlovanju kandidata in zagotavljanju ustreznega ravnovesja med potrebami delovnega mesta in zmožnostmi kandidata.

agencija-za-kadre

Delovanje agencijskega dela

Kadrovska agencija skrbi za iskanje in najemanje ustreznih kandidatov za podjetja. Proces običajno vključuje naslednje korake:

1. Sestanek s podjetjem: kadrovska agencija se sestane s podjetjem, da bi razumela njihove potrebe in želje glede zaposlovanja.
2. Iskanje kandidatov: agencija za zaposlovanje potem pregleda svojo bazo podatkov in išče ustrezne kandidate, ki ustrezajo potrebam podjetja.
3. Predstavitveni intervjuji: agencija za kadre organizira predstavitvene intervjuje z izbranimi kandidati, da bi preverila njihove kompetence in izkušnje.
4. Selekcija kandidatov: po predstavitvenih intervjujih agencija izbere najbolj ustrezne kandidate in jih predstavi podjetju.
5. Intervjuji s podjetjem: kadrovska agencija organizira intervjuje med podjetjem in izbranimi kandidati, da bi se odločili o zaposlitvi.
6. Sklenitev pogodbe: če se kandidat in podjetje dogovorita za zaposlitev, agencija pomaga pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Agencijsko delo zahteva natančnost, izkušnje in znanje o trgu dela, da bi se zagotovilo ustrezno ravnovesje med potrebami podjetij in kandidatov. Namen agencijskega dela je pomagati podjetjem pri reševanju njihovih zaposlovalnih potrebah in zagotoviti ustrezne kandidate za zaposlitev.

Zadovoljstvo strank v sklopu agencije za kadre

Kadrovske agencije pa se ukvarjajo tudi z merjenjem zadovoljstva strank (ang. customer satisfaction survey). To je proces, s katerim podjetja preverjajo, kako zadovoljne so stranke z njihovimi izdelki ali storitvami. Poteka lahko preko različnih kanalov, kot so ankete, intervjuji, elektronska pošta, telefonski klici in druge oblike povratnih informacij. Cilj merjenja zadovoljstva strank je ugotoviti, kje podjetje uspeva in kje bi lahko izboljšalo svoje storitve ali izdelke. Povratne informacije podjetju pomagajo pri sprejemanju odločitev o njegovi strategiji, produktih in storitvah, da bi zadovoljilo potrebe svojih strank. Proces prav tako pomaga pri zagotavljanju lojalnosti strank, saj jim omogoča, da se izrazijo s svojimi mnenji in predlogi.

agencijsko-delo