CoVL portal nam z obrazcem sedaj omogoča možnost vložitve e izvršbe

CoVL, kratica, ki označuje Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, iz tega pa izhajajo tudi izrazi kot so CoVL portal, CoVL obrazec, CoVL sodišče in e izvršba CoVL. Gre za kratico, ki je bila v zadnjih nekaj letih dokaj pogosto slišana, kljub vsemu pa laični javnosti ni prav dobro poznana. Da bi bilo razumevanje CoVL, pa tudi uporaba samega CoVL portala in CoVL obrazca enostavnejša, bomo danes opisali nekaj pojmov in se poglobili v to, kako je v slovenskem pravnem redu urejena izvršba.

 

CoVL je, tako kot večina drugih stvari, povezanih z izvršbo, urejen v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Zakon o izvršbi in zavarovanju se je skozi čas spreminjal, izvršilni postopek pa je bil v Sloveniji dolgo časa poznan kot rak rana slovenskega sodstva, saj je bil počasen in precej nepregleden. Z namenom izboljšanja omenjenega področja je bil v letu 2008 ustanovljen Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je v sistem vnesel številne novosti, med drugim tudi CoVL portal in CoVL obrazec.

 

Tako kot sam oddelek je bil tudi CoVL obrazec uveden z namenom večje informatizacije sodstva Republike Slovenije in s tem hitrejšega opravljanja postopkov na področju izvršbe. Prav zaradi ustanovitve CoVL portala postopek sedaj poteka avtomatizirano in v elektronski obliki. Z digitalizacijo izvršilnega postopka in ustanovitvijo CoVL portala je bilo med sodišči omogočeno elektronsko poslovanje.

 

Omenjeno verjetno niti ni tako presenetljivo, saj je digitalizacija in informatizacija dan danes prisotna pravzaprav na vsakem koraku in je zarezala v vse pore posameznikovega življenja.

covl

CoVL portal omogoča enostaven in hitrejši postopek posamezne izvršbe

Izvršilni postopek prav zaradi uvedbe e izvršbe CoVL poteka veliko bolj enostavno, celoten postopek pa je postal tudi preglednejši in varnejši. CoVL portal poleg vsega uvaja tudi samodejne kontrole predloga za izvršbo, med drugim najprej samodejno izvede naslednje kontrole:

 • pravilnost številčnih podatkov,
 • obstoj imena in priimka,
 • obstoj države in valute,
 • obstoj naslova,
 • obstoj naziva,
 • obstoj vrednostnega papirja v Klirniško depotni družbi,
 • obstoj, pa tudi smiselnost datumov,
 • izpolnitev obveznih polj.

 

Kako vložiti e izvršbo preko CoVL portala?

Vsak, ki se z vlaganjem izvršbe srečuje prvič, pri tem potrebuje določene usmeritve. Najprej moramo vedeti ali vlagamo izvršbo na podlagi verodostojne listine ali na podlagi izvršilnega naslova.

 

Izvršbo na podlagi izvršilnega naslova lahko vložimo, kadar imamo kot upnik že pridobljen izvršilni naslov – na primer sodno odločbo. Na drugi strani lahko izvršbo na podlagi verodostojne listine vložimo s pomočjo katere izmed verodostojnih listin, ki jih taksativno našteva ZIZ v svojem 23. členu. Slednja predstavlja nekakšno izjemo od klasične izvršbe.

 

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) navaja spodaj zapisane izvršilne naslove:

 • Izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava
 • Izvršljiv notarski zapis
 • Druga izvršljiva odločba ali listina

 

Na drugi strani med verodostojne listine po 23. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju sodijo:

 • faktura (račun, obračun obresti),
 • menica in ček s protestom in povratnim računom,
 • javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
 • izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
 • po zakonu overjena zasebna listina* (npr. cesijska pogodba),
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
 • plačilna lista** (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,…).

 

CoVL sodišče dopušča možnost vložitve predloga po spletu ali fizično po pošti

Predlog za izvedbo izvršilnega postopka se lahko vloži na dva način: fizično po pošti ali elektronsko preko CoVL portala e-sodstvo.

Seveda v navedenih primerih prihaja do določenih razlik – ne glede na to ali gre za izvršbo CoVL v Ljubljani ali drugod po državi. Če posameznik predlog za izvršbo vložili v papirnati obliki, je potrebno na elektronskem vložišču na spletni strani CoVL sodišča pridobiti obrazec z naslovom Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki ga poznamo tudi pod imenom »CoVL obrazec«.

Z namenom pravilne izpolnitve obrazca CoVL, moramo natančno poznati tudi njegovo vsebino. Le ta zajema:

 • identifikacijske podatke o upniku in dolžniku;
 • podatke o računu (verodostojni listini), predvsem podatek o zapadlosti terjatve;
 • dolžnikovo obveznost (natančna določitev dolgovanega oz. terjanega zneska);
 • sredstvo ali predmet izvršilnega postopka
 • podatke o zamudnih obrestih (možen izračun na spletni strani sodišča), zahtevo po povračilu morebitnih pogodbenih obresti;
 • zahtevo po povračilu morebitnih stroškov, ki so nastali v postopku izterjave dolga;
 • zahtevo po povračilu sodne takse ter drugi podatki, ki so glede na predmet izvršilnega postopka potrebni, da se izvršba lahko opravi.

 

Drugače je, če predlog vlagamo po elektronski poti. V tem primeru uporabimo CoVL obrazec, ki ga najdemo na CoVL portalu (kjer se je treba registrirati) in ga pravilno izpolnimo.

Zaradi delovanja preko CoVL portala je predlog za izvršbo sedaj obdelan veliko hitreje. Ko bo predlog obdelan, bo poslan sklep o izvršbi in opravljenih poizvedbah glede na predlagana sredstva izvršilnega postopka. Sklep bo poslan dolžniku, izvršitelju zemljiški knjigi, sodnemu registru in Klirinško depotni službi.